Kategoria Miasta

Miasto swą nazwę wzięło od rzeki San, nad którą powstało. Już w XII wieku istniał tu gród warowny i ważny ośrodek administracyjny, a pierwsze wzmianki pisane o mieście pochodzą z 1150 roku, kiedy to król węgierski zajął Sanok. W 1339 roku, kiedy miasto należało jeszcze do Rusi Halickiej, Sanok zyskał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim za sprawą księcia halickiego Jerzego II Trojdenowicza. Sanok do Polski został wcielony w 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego. W zamku w Sanoku urzędował starosta i sprawował sądy grodzkie i ziemskie. Okres ten był czasem rozkwitu dla miasta. Pod koniec XVI wieku miasto zaczęło się chylić ku powolnemu upadkowi, a to za sprawą licznych pożarów, które zniszczyły prawie całe miasto. Podczas obu wojen światowych miasto znacznie ucierpiało. Po II wojnie światowej, dzieła dokończyło wysiedlenie ludności na ziemie odzyskane.

Najstarsze ślady bytności ludzi na tym terenie datuje się na X i XI wiek, jednak miasto za sprawą Kazimierza Wielkiego powstało dopiero w XIV wieku. Jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego zaczęto wznosić pierwsze kamienne fortyfikacje opasające całe wzgórze, lecz ukończenie owych fortyfikacji nastąpiło dopiero za panowanie Władysława Jagiełły. Już w średniowieczu miasto było zaopatrzone w wodociąg i kanalizację, co sugerowało zamożność jego mieszkańców. W XVI wieku miasto było jednym z ludniejszych miast tego regionu. W drugiej połowie XVII wieku miasto straciło na znaczeniu, a to za sprawą klęsk żywiołowych, wojen szwedzkich i epidemii. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku Krosno zaczęło rozkwitać. W latach dwudziestych XX wieku powstały Polskie Huty Szkła, które zaczęły produkować szkło, dziś tak rozsławione w całej Europie.

Zobacz ofertę noclegową Krosna i okolic:

Do dzisiaj pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca jasne. Prawdopodobnie w połowie XIV wieku Kazimierz Wielki lokował tutaj miasto, które według dokumentów z 1369 i 1379 roku miało nazwę Landshut. Łańcut wraz z przyległymi dobrami dostał się wówczas w posiadanie rycerza Ottona z Pilczy herbu Topór. Rodzina Pilickich władała miastem do 1586 roku i to ona rozpoczęła prace przy budowie zamku, a jej dzieło kontynuowali kolejni właściciele. W zamku mieści się obecnie jedna z większych powozowni. Prócz zamku, w Łańcucie znajduje się barokowa synagoga z XVIII wieku o unikatowym wnętrzu, w której mieści się muzeum ze zbiorami etnograficznymi i judaikami. Ponadto warto zwrócić uwagę na jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa, które otworzono w 1994 roku. Muzeum mieści się w Fabryce Wódek Polmos.

Przez Przemyśl od niepamiętnych czasów wiodły szlaki handlowe, łączące wschód z Europą zachodnią. Aż do czasów Kazimierza Wielkiego Przemyśl był stolicą Księstwa Ruskiego i siedzibą biskupstwa prawosławnego. W centrum starego miasta znajduje się staromiejski rynek, otoczony renesansowymi kamieniczkami z podcieniami z XVI – XVII wieku oraz barokowa wieża zegarowa. Od niedawna w wieży mieści się wystawa dzwonów, zaś z jej szczytu można podziwiać przepiękną panoramę miasta. Nieopodal starówki mieści się zamek królewski, zbudowany w stylu gotyckim przez Kazimierza Wielkiego, w miejscu wcześniejszej warowni drewnianej. Spalony w 1498 roku został odbudowany przez starostę przemyskiego Piotra Kmitę jako zamek bastejowy w stylu renesansowym. Zachowała się brama, baszty z attyką i część pomieszczeń. Obecnie mieści się tutaj najstarszy w Polsce teatr amatorski. W XIX wieku wokół miasta wybudowano ogromną twierdzę, która wówczas ustępowała jedynie fortyfikacjom Antwerpii i Verdun. Twierdza w późniejszych czasach została częściowo wysadzona, częściowo rozebrana, lecz do dziś można zobaczyć jej ogrom.

Rzeszów prawa miejskie otrzymał w 1354 roku, a prawdziwy rozkwit miasta przypadł na przełom XVI i XVII wieku. Wtedy to właścicielem miasta został Mikołaj Spytka Lizęga. Jemu Rzeszów zawdzięcza fortyfikacje obronne, zamek i powstanie wielu cennych budowli, między innymi późnorenesansowego zespołu klasztornego Ojców Bernardynów, barokowego kościoła i klasztoru Pijarów i renesansowego ratusza. Spadkobierca Lizęgi, hetman Jerzy Sebastian Lubomirski ufortyfikował i przebudował zamek, wzniósł wspaniałą rezydencję letnią – barokowy pałacyk Lubomirskich, zbudował kolegium pijarów, kształcące młodzież szlachecką i mieszczańską. Obecnie Rzeszów jest ośrodkiem akademickim. Funkcjonuje tu kilka wyższych, państwowych uczelni i trzy niepubliczne szkoły wyższe. Najprężniej działające instytuty kulturalne to teatr i filharmonia imienia Artura Maławskiego. Od 1969 roku miasto jest miejscem festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych.

Zobacz ofertę noclegową Rzeszowa i okolic: