Tag flora

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy został utworzony w 1992 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, a w szczególności progów skalnych, przełomów i ostańców. Najbardziej cenne przyrodniczo miejsca objęto ochroną rezerwatów: „Zwiezło” „Cisy na Górze Jawor”, „Woronikówka”, „Gołoborze”, „Sine Wiry”, „Olszyna łęgowa w Kalnicy” „Przełom Osławy pod Duszatynem”.

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy utworzony w 1993 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem parków bukowo-jodłowych. Najcenniejsze enklawy leśne buczyny objęto rezerwatami: „Góra Chełm” i „Herby”. Charakterystyczne dla parku jest również ciąg wychodni skalnych.

Jaśliski Park Krajobrazowy utworzony w 1992 roku w celu ochrony górnego dorzecza Jasiółki i źródlisk Wisłoka, jak również ochrony cisa pospolitego, dla którego stworzono rezerwaty: „Modrzyna” i „Wadernik”. Rezerwatami są także „Przełom Jasiołki” oraz kompleks leśny „Kamień nad Jaśliskami”.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu utworzony w 1992 roku w celu ochrony doliny Sanu od źródeł aż po Jezioro Solińskie. W górnym biegu Sanu są liczne torfowiska chronione rezerwatami: „Zakole”, „Tarnawa”, „Litmirz”, „Łokieć” i „Dźwiniacz”.

Park Krajobrazowy Gór Słonnych utworzony w 1992 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a w szczególności występujące tu licznie słone źródła. Na terenie parku jest dziewięć rezerwatów przyrody.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego utworzony w 1991 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem suchych dolin, przejściowych i wysokich torfowisk. Znajdują się tu również odkrywki fliszu karpackiego.

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie utworzony w 1984 roku w miejscu wcześniejszego Parku Krajobrazowego Nad Branwią. Celem ochrony jest zachowanie części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce – Puszczy Solskiej.

Park krajobrazowy Pasma Brzanki utworzony w 1995 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem rzadkiej rzeźby terenu. Występują tu również odsłaniające się piaskowce w postaci pojedynczych skał ostańcowych.

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy utworzony w 1989 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Roztocza Wschodniego.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej utworzony w 1988 roku. Celem ochrony są walory przyrodnicze i krajobrazowe Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną.

Magurski Park Narodowy został utworzony w 1995 roku. Park ten leży na granicy województw podkarpackiego i małopolskiego. Główną przyczyną powstania parku jest ochrona unikalnego w skali Karpat obszaru między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Większą część terenu zajmują lasy, jest to około 90% powierzchni.

W Magurskim Parku Narodowym wyróżniamy dwa piętra roślinne jest to pogórze i regiel dolny. 43% powierzchni parku zajmuje piętro roślinności pogórze i są to przede wszystkim sosny w większości sadzone sztucznie. W tej części roślinności znajdują się również pastwiska, łąki i torfowiska. Większą część parku zajmuje roślinność piętra regla dolnego, są to przede wszystkim naturalne lasy bukowe z domieszką jedlin i rzadko występujących w Karpatach jaworzyn. Występuje tu ponad 800 gatunków roślin, w tym 59 gatunków objętych ochroną ścisłą, a 12 jest wpisanych do Czerwonej Księgi Roślin.

W Magurskim Parku Narodowym występuje około 55 gatunków ssaków, w tym zagrożony ryś i żbik. Najczęściej występujące tu zwierzęta to sarny, lisy, dziki i kuny leśne. Występuje tu również około 160 gatunków ptaków, z czego 117 należy do gatunków lęgowych. Najliczniej występujący tu jest myszołów.